Hồ sơ chia tách doanh nghiệp

Các chuyên viên và luậ sư của bravolaw cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp bao gồm:

1. Hồ sơ chia Công ty:

Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia) – bao gồm:
1.1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được chia được hướng dẫn.
1.2. Quyết định bằng văn bản về việc chia Công ty của Công ty bị chia:
– Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu.
– Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu.
1.3. Biên bản họp về việc Chia Công ty:
– Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu.
– Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu.
1.4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.

chai tách doanh nghiệp

 

Chia tách doanh nghiệp

2. Hồ sơ Tách Công ty:

Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (Công ty được tách): – bao gồm:
2.1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được tách ra theo hướng dẫn tại Nghị định 43/2010.
2.2. Quyết định bằng văn bản về việc tách công ty của Công ty bị tách:
– Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu.
– Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu.
2.3. Biên bản họp về việc tách Công ty:
– Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu.
– Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu.
2.4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.

3. Hồ sơ Hợp nhất Doanh nghiệp:

Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 Công ty mới (Công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
3.1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty hợp nhất theo quy định tại nghị định 43/2010.
3.2. Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp.
3.3. Biên bản họp về việc Hợp nhất Công ty:
– Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu.
– Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s