Tư vấn thủ tục chia công ty

1. Trình tự thực hiện thủ tục chia công ty cổ phần:

– Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định chia tách công ty theo quy định của pháp luật. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định chia tách công ty;

– Công ty được chia tách tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị chia tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

chia công ty

chia công ty

2. Soạn thảo hồ sơ tách công ty cổ phần:

– Quyết định chia tách công ty của đại hội đồng cổ đông

– Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc chia tách công ty

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.

– Chúng minh nhân dân hoặc hộ chiếu các thành viên mới.

Xem thêm: thủ tục tách công tyTư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s