Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh

1. Hình thức tiên hành giảm vốn điều lệ:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật Doanh nghiệp, đại hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ với 3 hình thức sau:
Hình thức thứ nhất:
Tiến hành hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ tương đương trong vốn điều lệ của công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong vòng hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời việc giảm vốn điều lệ công ty tnhh vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

giảm vốn điều lên công ty tnhh

giảm vốn điều lên công ty tnhh

Điều kiện tiến hành giảm vốn theo hình thức 1 như sau:
– Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh;
– Công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên cổ đông;
Hình thức giảm vốn thứ 2:
Công ty tiến hành mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật doanh nghiệp 2005.
Hình thức giảm vốn thứ 3:
Công ty tiến hành điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

2. Hồ sơ thực hiện việc giảm vốn:

– Tiến hành thông báo thay đổi vốn điều lệ (theo mẫu).
– Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ Chủ tịch Hội đồng thành viên;
– Các biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;
– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
– Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiêp;
– Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ;
– Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 5 mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Tham khảo: thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhhthay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cổ phần

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s